Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei d'Aules TIC i sales d'usuari

Posem a disposició del professorat i estudiantat espais equipats amb llocs de treball TIC per al seu ús docent.

A les aules comuns i aules TIC posem a disposició del professorat un lloc de treball TIC, un equip de projecció i un sistema bàsic de so per a la presentació de material docent.

A les aules TIC i sales d'usuaris TIC posem a disposició de l'estudiantat llocs de treball TIC amb el programari necessari per a l'estudi, aprenentatge i realització d'activitats avaluables.

Si ets professor/a:

  • Accedir a les aules comuns o aules TIC en l'horari reservat per al seu ús docent.

  • Disposar d'un lloc de treball TIC, un equip de projecció i un equip bàsic de so i fer-ne ús sense incidències per a presentar material docent.

Si ets estudiant:

  • Accedir a les sales d'usuaris TIC, durant l'horari habitual d'apertura i mentre no estiguin reservats a la docència reglada, i fer ús sense incidències dels llocs de treball TIC i del programari instal·lat.

  • Accedir, durant l'horari reservat per a la docència en les assignatures a les que estàs matriculat/da, a les aules TIC i fer ús sense incidències dels llocs de treball TIC i del programari instal·lat.


El programari a instal·lar en els llocs de treball l'han de sol·licitar els/les coordinadors/es de titulació abans de l'inici del curs acadèmic o, en casos de necessitat sobrevinguda, durant el curs acadèmic amb una antelació mínima de 20 dies sobre la data d'ús.

La creació de noves aules TIC o sales d'usuaris TIC així com la compra de nou equipament o la seva renovació, l'ha de sol·licitar la direcció del centre al Vicerectorat d'Infraestructures.

Aquest servei està subjecte a la normativa d'ús de les sales d'usuari TIC de la UdL i no inclou el suport en l'ús del software.

La reserva d'aules TIC per a la docència reglada està gestionada per les secretaries acadèmiques dels centres.

La reserva d'aules TIC per a la docència no reglada està gestionada per les administracions de campus.

El cost d'ús del servei no es repercuteix en els usuaris i és assumit íntegrament SIC.

Per a usos en docència no reglada o externa a la UdL, s'ha de sol·licitar la reserva a les administracions de campus i assumir el cost associat.

  1. Comunicació d'incidència en l'ús d'un lloc de treball TIC.
  2. Instal·lació de software en una aula o sala d'usuari TIC, tant en el lloc de treball d'alumne com en el de professorat.


  • No labels