Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Seguiu les indicacions que apareixen al següent video:

View file
nameCanviContrasenyaCanviPassword.mp4
height250


També podeu consultar la següent guia per fer el canvi de contrasenya mitjançant el campus virtual:

...