Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1 Obrir el menu de conexions a xarxa i conectar a eduroam

2 Introduir el teu usuari de la udl i password i marcar que no utilitzi CA, ha de quedar com a la imatge, fer click a conectar


Per accedir a la unitat personal en xarxa ( H: a windows ), obrir un explorador d'arxius i premer CTRL+L , aqui escruire smb://storealumnes.udl.cat/ElTeuUsuariUdL , quan demani usuari i contrasenya al usuari introduir alumnes/ElTeuUsuariUdL i la teva contrasenya

asd