Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleNecessites ajuda?

Image RemovedImage AddedObre una consulta genèrica sobre Aules TIC i sales d'usuari: 

Page Button (Standard)
TitleEina CAU-TIC
Text#FFFFFF
Iconbacklog
URLhttps://jira.udl.cat/servicedesk/customer/portal/101/create/645
Colour#830051


Expand
titleAjuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei d'Aules TIC i sales d'usuari:

Livesearch
spaceKeyPDST
placeholderCerca tema
typepage
labelsdoc02...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei d'Aules TIC i sales d'usuari


Expand
titleQuè oferim?

Posem a disposició del professorat i estudiantat espais equipats amb llocs de treball TIC per al seu ús docent.

A les aules comuns i aules TIC posem a disposició del professorat un lloc de treball TIC, un equip de projecció i un sistema bàsic de so per a la presentació de material docent.

A les aules TIC i sales d'usuaris TIC posem a disposició de l'estudiantat llocs de treball TIC amb el programari necessari per a l'estudi, aprenentatge i realització d'activitats avaluables.


Expand
titleQuè en pots esperar?

Si ets professor/a:

  • Accedir a les aules comuns o aules TIC en l'horari reservat per al seu ús docent.

  • Disposar d'un lloc de treball TIC, un equip de projecció i un equip bàsic de so i fer-ne ús sense incidències per a presentar material docent.

Si ets estudiant:

  • Accedir a les sales d'usuaris TIC, durant l'horari habitual d'apertura i mentre no estiguin reservats a la docència reglada, i fer ús sense incidències dels llocs de treball TIC i del programari instal·lat.

  • Accedir, durant l'horari reservat per a la docència en les assignatures a les que estàs matriculat/da, a les aules TIC i fer ús sense incidències dels llocs de treball TIC i del programari instal·lat.


El programari a instal·lar en els llocs de treball l'han de sol·licitar els/les coordinadors/es de titulació abans de l'inici del curs acadèmic o, en casos de necessitat sobrevinguda, durant el curs acadèmic amb una antelació mínima de 20 dies sobre la data d'ús.

La creació de noves aules TIC o sales d'usuaris TIC així com la compra de nou equipament o la seva renovació, l'ha de sol·licitar la direcció del centre al Vicerectorat d'Infraestructures.

Aquest servei està subjecte a la normativa d'ús de les sales d'usuari TIC de la UdL i no inclou el suport en l'ús del software.

La reserva d'aules TIC per a la docència reglada està gestionada per les secretaries acadèmiques dels centres.

La reserva d'aules TIC per a la docència no reglada està gestionada per les administracions de campus.


Expand
titlePreu

El cost d'ús del servei no es repercuteix en els usuaris i és assumit íntegrament SIC.

Per a usos en docència no reglada o externa a la UdL, s'ha de sol·licitar la reserva a les administracions de campus i assumir el cost associat.


Expand
titleQuè pots demanar?
  1. Comunicació d'incidència en l'ús d'un lloc de treball TIC.
  2. Instal·lació de software en una aula o sala d'usuari TIC, tant en el lloc de treball d'alumne com en el de professorat.