Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Segons el tipus de categoria assignada a una pàgina web, es pot donar el cas que aquesta sigui bloquejada pel tallafocs (firewall) de la UdL. Quan això succeeix, es mostrarà un avís al nostre navegador com el que es mostra a continuació:

...