Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 25/03/2022: Actualització programada FINALITZADA - Aplicacions Gestió Acadèmica (05:00h a 08:00h.): Es poden veure afectats els serveis UXXI-AC, Automatricula, Portal Pràctiques Externes, RAPI, Qualificació d'actes, Eina expedient Campus Virtual, Preinscripció CUC, etc.
  • 24/03/2022: Actualització programada FINALITZADA - Servei d'autenticació centralitzada (SSO) (15:00h a 15:30h.): No es podrà validar l'usuari a aquells serveis que requereixin autenticació centralitzada
  • 23/03/2022: Aturada programada Finalitzada FINALITZADA (17:00h.): Servei d'impressió torna a estar actiu.
  • 04/03/2022: Incidència RESOLTA (15:35h.): La incidència amb el servei d'autenticació centralitzada ha estar resolta.

...