Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 04/05/2022: Incidència REOBERTARESOLTA:La incidència que podia impedir signar al Portasignatures, torna ha estar vigentja s'ha resolt.
  • 02/05/2022: Incidència general: entre les 11:47 i les 11:58 el servei d'autenticació ha caigut, impedint l'accés a tots els serveis de la UdL (correu, campus virtual, gestió econòmica, gestió acadèmica...)

...