Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió econòmica:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de comunicacions telefòniques


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei Gestió econòmica

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió econòmica.

Actualment la UdL utilitza:

 • DAEF per a la gestió pressupostària i de la despesa.
 • ERP Axional per a la gestió financera i de la tresoreria.
 • JAS per a la gestió de taxes i la gestió del pagament de determinats cursos.
 • Per a facilitar la gestió de la contractació:
  • El mòdul d'expedients de contractació de DAEF.
  • El portal de contractació pública de la GENCAT.
  • El gestor d'expedients de contractació del CSUC (en proves).

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal responsable de la gestió econòmica:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines TIC  i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Accés a alguna de les eines com a usuari, en els casos en que no pugui ser gestionat pel gestor/administrador.
 4. Suport en l'ús d'alguna de les eines.
 5. Extracció d'informació d'alguna de les eines.
 6. Millora i evolució d'alguna de les eines.
 7. Suport en el disseny de noves eines.
 8. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.


 • No labels