Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Aquests són els serveis que oferim:

Suport a alumnes
  1. Comunicar incidències en l'equipament de les aules i les sales d'usuari.
  2. Comunicar incidències en l'ús del campus virtual.
  3. Suport tècnic en la configuració de la xarxa wifi eduroam.
  4. Suport tècnic en la recuperació de credencials.
  5. ....

  • No labels