Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Current »

Aquests són els serveis que oferim:

Suport a alumnes
  1. Comunicar incidències en l'equipament de les aules i les sales d'usuari.
  2. Comunicar incidències en l'ús del campus virtual.
  3. Comunicar incidències en l'ús d'UdL App.
  4. Suport tècnic en la configuració de la xarxa wifi eduroam.
  5. Suport tècnic en la recuperació de credencials (usuari / contrasenya).
  6. Suport tècnic en l'us del correu electrònic.
  7. Suport tècnic en l'ús de les llistes de correu.  • No labels