Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Passos per a fer la instal·lació del certificat software de la UdL i que s'han de fer després d'haver-lo rebut per l'entitat certificadora (AOC) i haver-lo descarregat a l'equip personal.

1.Clicar botó secundari del ratolí (en general botó dret) a sobre del certificat. Triar l'opció "Instalar PFX"

2.Deixar l'opció per defecte i clicar "Siguiente"

3.Una altra vegada, deixar l'opció per defecte i clicar "siguiente"

4.Omplir el camp contrasenya amb el "codi de suspensió" i triar l'opció "Habilitar protección segura de clave privada...", després clicar "Siguiente"

5.Deixar l'opció per defecte i clicar "Siguiente"

6.Clicar "Finalizar"

7.Triar "Nivel de seguridad..."

8.Triar "Alto"

9.Omplir els camps "Contraseña" i "Confirmar". Recomanació de seguretat: posar una contrasenya forta amb comnbinació de: majúscules, minúscules, nombres i d'altres com ".", "-", "_", etc.

10.Clicar "Aceptar"

11.Clicar "D'acord" i amb aquest últim pas s'ha finalitzat el procés d'instal·lació del certificat

  • No labels