Obre una consulta genèrica sobre Publicació web i comunicació:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Publicació web i comunicació:


Altres manuals interessants:Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la publicació d'informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat actualment la UdL utilitza:

 • OpenCMS com a gestor de continguts web per a la publicació d'informació.
 • L'aplicació mòbil UdLApp per a la comunicació, via missatges push, d'informació d'interès per a la docència i la vida universitària.


En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal relacionat amb la gestió de continguts web:

 • Disposar d'un servei de suport a les incidències tècniques en l'ús de OpenCMS.
 • Disposar d'un conjunt de plantilles que es poden utilitzar per a crear planes web institucionals. Actualment es disposa de plantilles per a:
  • La web de la UdL i les seves unitats estructurals.
  • Webs de titulacions.
  • Webs de centres i departaments.
  • Webs de grups de recerca.
  • Altres webs com ara congressos, revistes digitals, etc.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de OpenCMS.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.

Els grups de recerca de la UdL:

 • Disposar d'un servei de publicació d'Apps mòbils als Markets de Apple i Google sota el segell institucional UdL, respectant els requeriments establerts.

El servei NO inclou:

 • El disseny de planes web. Es faciliten plantilles corporatives per a la creació de planes. En cas de voler utilitzar noves plantilles, s'haurà de contractar la seva creació a un proveïdor homologat.
 • La gestió de continguts web. Cada plana ha de tenir un o més responsables de la edició de continguts. En cas que es vulgui, es pot contractar aquest servei a un proveïdor homologat.


 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a administrador/a.
 3. Creació de nova plana web.
 4. Publicació de App Mòbil als Markets de Google i/o Apple sota el segell institucional UdL.
 5. Suport tècnic en l'ús d'alguna de les eines.


Tots els usuaris d'alguna de les eines poden comunicar incidències en l'ús i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals.

Els grups de recerca poden sol·licitar la Publicació de App Mòbil als Markets de Google i/o Apple sota el segell institucional UdL, que estarà condicionada al compliment dels requeriments establerts i a l'autorització de la Coordinació de Comunicació, Difusió i Premsa.

El personal gestor de les eines pot demanar la resta de serveis.